พุทธชยันตีในวาระพระพุทธศาสนาบังเกิด 2,600 ปี

อสมท.สนทนาแลกเปลี่ยนกับนักคิดสื่อสารมวลชน

ปี 2555 เป็นปีเฉลิมฉลอง"พุทธชยันตี" ในวาระครบรอบ 2,600 ปี แห่งการตรัสรู้ของสมเด็จพระบรมศาสดาพระสัมมาสัมพุทธเจ้า อสมท.ในฐานะองค์กรสื่อชั้นนำ ตระหนักถึงความสำคัญในการส่งเสริมสังคมอุดมปัญญาให้เกิดขึ้นในสังคมไทย

ด้วยการน้อมนำหลักธรรมคำสอนทางพระพุทธศาสนามาเผยแพร่ออกสู่สังคมวงกว้างผ่านสื่อต่างๆ เป็นการรณรงค์ให้ประชาชนได้เรียนรู้และสัมผัสหลักธรรมทางพุทธศาสนา ด้วยการร่วมมือกับมูลนิธิหอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ เชิญกูรูนักคิดชื่อดังจากแวดวงต่างๆ เสวนาเรียนรู้วิถีธรรมตามรอยพุทธทาสปีที่ 2  ดร.สมเกียรติ อ่อนวิมล นักวิชาการสื่อสารมวลชน ในฐานะประธานกรรมการบริหารไทยวิวัฒน์ ชนินทร์ ชมะโชติ กรรมการผู้จัดการ พาโนราม่า เวิลดไวด์ ผู้ผลิตสารคดีชุดยิ่งใหญ่ ตามรอยพระพุทธเจ้า นายแพทย์บัญชา พงษ์พานิช กรรมการและเลขานุการ มูลนิธิหอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ ร่วมอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น "แล้วเราควรคิดอย่างไร...ในวาระพระพุทธศาสนาบังเกิดมาแล้ว 2,600 ปี" โดยมี ถวัลย์ ไชยรัตน์ ทำหน้าที่พิธีกร ณ ห้องประชุมชั้น 2  หอจดหมายเหตุพุทธทาส สวนรถไฟ

วิทยากรท่านแรกคือ ดร.สมเกียรติ เป็นอาจารย์ประจำคณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และเริ่มเข้าสู่วงการโทรทัศน์ โดยเป็นพิธีกรรายการ ความรู้คือประทีป ทางช่อง 9 อสมท.และเริ่มเข้าสู่วงการข่าวโทรทัศน์ ในรายการข่าวทันโลกช่วงดึกเมื่อปี 2528 ดร.สมเกียรติ ร่วมกับ ปีย์ มาลากุล ณ อยุธยา ก่อตั้ง แปซิฟิค อินเตอร์คอมมิวนิเคชั่น โดยเข้าร่วมผลิตข่าวช่อง 9 อสมท. เวลา 20.00 น. มีการปรับปรุง ทั้งรูปแบบการนำเสนอ และเนื้อหารายการ มีผู้ประกาศข่าวรุ่นใหม่เช่น นิรมล เมธีสุวกุล ยุพา เพชรฤทธิ์ สุริยง จองรีพันธ์ อนุชิต จุรีเกษ ลดาวัลย์ วงศ์ศรีวงศ์ ศศิธร ลิ้มศรีมณี สาธิต ยุวนันทการุณ อรุณโรจน์ เลี่ยมทอง รวมทั้งวิทวัส สุนทรวิเนตร์ ที่รายงานพยากรณ์อากาศในรูปแบบใหม่ และผู้ประกาศข่าวรุ่นใหญ่ กรรณิกา ธรรมเกษร และ ประชา เทพาหุดี

ดร.สมเกียรติกล่าวว่าโดยส่วนตัวแล้วไม่ได้เป็นพุทธศาสนิกชนที่เคร่งครัดหรือมีขีดความสามารถมากมายนัก หากแต่มีความประทับใจในงานของท่านพุทธทาสภิกขุ เมื่อครั้งที่เป็นนักวิชาการ นักข่าว นักการเมืองสมาชิกวุฒิสภา สมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญ ได้ทำงานสลับกันไปจนถูกเรียกขานว่าเป็นผู้สูงอายุ แล้วในวันนี้ได้ศึกษาเชื่อมโยงเกี่ยวกับพุทธศาสนานับตั้งแต่ครั้งเป็นนักเรียนไทยในต่างแดน ได้เข้าร่วมกลุ่มกิจกรรมการปฏิบัติธรรมเป็นครั้งคราว "ผมคงไม่แตกต่างไปจากคนไทยทั่วๆไปคือนับถือพุทธศาสนาตามทะเบียนบ้าน ไม่ได้เคร่งครัดใช้ชีวิตอยู่ในกรอบที่พึงปฏิบัติ เข้าวัดไหว้พระฟังพระเทศน์ไปกับยาย เมื่อเติบใหญ่ขึ้นมาก็ได้มีโอกาสทำข่าวเกี่ยวกับเรื่องพุทธศาสนาหลายครั้งหลายคราด้วยกัน โดยเฉพาะข่าวการสิ้นชีวิตของท่านพุทธทาสภิกขุเมื่อวัย 87 ปี 42 วันด้วยชีวิตอันทรงคุณค่าที่สวนโมกข์ ตลอดจนทำสกู๊ปเรื่องพระไตรปิฏกฉบับ Digital ตั้งแต่เริ่มแรกของมหาจุฬาฯ เป็นงานที่ท้าทายและทันสมัยมาก"

ผลงานอีกชิ้นสำคัญคือในวันที่ 8 กรกฎาคม 2536 เป็นงานเผาศพท่านพุทธทาสภิกขุ การเผาสรีระโดยไม่มีการประกาศหรือแจ้งข่าวให้ผู้ใดทราบ เป็นการตัดสินใจที่เปี่ยมด้วยความกตัญญูและสุขุมรอบคอบตามความประสงค์ของท่านอาจารย์พุทธทาสภิกขุทุกประการ ทำให้ชาวพุทธและชาวโลกยกมือสาธุพร้อมกันว่า พระแท้เผาศพ ท่านไม่เอาอะไรติดตัวไป ท่านใช้การเผาศพเป็นมรณานุสติสอนใจผู้คนที่มีชีวิตอยูมิให้ประมาท ทุกคนเป็นเพื่อนร่วมทุกข์ เกิด แก่ เจ็บ ตาย ด้วยกันทั้งหมด แม้ตายแล้วยังเป็นห่วงเพื่อนมนุษย์

แนวความคิดเกี่ยวกับเรื่องศาสนา ในฐานะที่เป็นนักวิชาการศึกษามาทางด้านรัฐศาสตร์ ปรัชญา อ่านงานของเพลโต อริสโตเติล โสคราติส การอ่านความคิดของนักปรัชญาระดับโลกถูกเชื่อมโยงเกี่ยวกับแนวคิดเรื่องศาสนา การอ่านเกี่ยวกับเรื่องพุทธศาสนา พระไตรปิฏกฉบับประชาชนเป็นการเตือนตัวเองให้รู้ว่ามนุษย์คิดอย่างไรด้วยความรู้สึกที่ชื่นชมยิ่ง หากนักปรัชญาของโลกได้มาพบแลกเปลี่ยนพูดคุยกับพระพุทธเจ้าน่าเชื่อว่ามีเรื่องสนุกสนานมาก มีเรื่องราวน่าสนใจยิ่ง แต่ทั้งหมดนี้เป็นเพียงความคิด เพราะเรื่องจริงไม่สามารถเกิดขึ้นได้แน่นอน "ผมยังเสียใจอยู่ที่พระพุทธเจ้าเป็นศาสดาของพุทธศาสนาทั้งๆที่ควรจะเป็นศาสดาของโลกที่ทุกชาติจะต้องเรียนตำราพุทธศาสนา พระไตรปิฏกกลายเป็นพระคัมภีร์ที่สามารถนำมาปฏิบัติได้อย่างดี ศาสนาทั้งหมดเสื่อมลงโดยภาพรวมเป็นการต่อสู้กับกระแสโลกาภิวัฒน์ ความคิดแนววิทยาศาสตร์ต่อสู้กับแนวศาสนา"

พระเจ้าสร้างโลกได้สำเร็จภายใน 7 วัน เรื่องศาสนาพุทธเป็นศาสตร์ทางเศรษฐศาสตร์ ทุกศาสนามี Brand ใหม่ ในหมู่ผู้นับถือศาสนาพุทธที่เป็นวิทยาศาสตร์ ได้รับการยืนยันและพิสูจน์แล้วว่า จะต้องมีการปรับเปลี่ยนวิธีการใหม่ หลายประเทศยังไม่รู้ว่าศาสนาพุทธค่อนข้างจะเป็นวิทยาศาสตร์ การดำเนินชีวิต

ชนินทร์ ชมะโชติ กรรมการผู้จัดการ พาโนราม่า เวิลดไวด์  ผู้ผลิตสารคดีชุดยิ่งใหญ่ ตามรอยพระพุทธเจ้า ก่อนหน้านี้เคยทำงานสารคดีโลกสลับสีด้วยการทำงานร่วมกับดร.สมเกียรติ อ่อนวิมล เมื่อครั้งสังกัดบริษัทแปซิฟิคฯ กล่าวว่า ในฐานะพุทธศาสนิกชนทางสายเลือดมีข้อคิดอยู่ในมโนสำนึกอยู่เสมอว่าในฐานะคนไทยควรจะทำงานสารคดี ตามรอยพระพุทธเจ้า แม้ว่าโดยส่วนตัวแล้วการเข้าถึงธรรมะนั้นไม่ได้มีมากมายนัก แต่ควรจะนำเสนอให้คนไทยได้เข้าถึงพุทธศาสนาเข้าถึงแก่นแท้หลักศาสนา โดยเฉพาะในประเด็น เกิด แก่ เจ็บ ตาย พระพุทธเจ้าทรงปฏิบัติพระองค์อย่างคนธรรมดา ไม่ใช่ผู้วิเศษแต่อย่างใด ในระหว่างการทำงานสารคคีเรื่องตามรอยพระพุทธเจ้า จะต้องอ่านหนังสือและเอกสารที่เกี่ยวกับพุทธศาสนามากมาย รวมถึงการค้นคว้ามากขึ้น รวมถึงศึกษาสิ่งที่พระองค์ท่านตรัสรู้ในเรื่องอริยสัจ 4 เด็กที่เกิดในสมัยนั้นจะมีความเชื่อทุกสิ่งทุกอย่างที่บังเกิดขึ้น โดยเฉพาะในเรื่องสิ่งศักดิ์สิทธิ์เรื่องของเทพเจ้า ความทุกข์ ความสุข ภัยพิบัติต่างๆ เกิดจากเทพเจ้ามากมายหลายร้อยองค์ ทุกสิ่งจะต้องมีเหตุปัจจัยคือหลักวิทยาศาสตร์ คนรุ่นใหม่ก็ต้องศึกษาสิ่งเหล่านี้ในสังคม ทุกอย่างล้วนแล้วแต่มีเหตุผลปัจจัย งานบางอย่างเป็นภาษาบาลียากแก่การทำความเข้าใจ สิ่งเหล่านี้เราต้องทำความเข้าใจด้วยการจับหักการบริหารงานอย่างถูกต้อง ใช้สติ ปัญญา เป็นจุดเริ่มต้นของการทำงาน

บ้านเมืองทุกวันนี้เป็นปัญหา ต้องใช้ความคิดความเชื่อของแต่ละบุคคล จำเป็นต้องวิเคราะห์ข้อมูลด้วยวิถีคิดแบบพุทธ เป็นความคิดแบบแยบคาย ต้องแยกแยะองค์รวมด้วยการมองอย่างมีเหตุผล รู้จักการใช้ชีวิตลดข้อขัดแย้งในบ้านเมือง ต้องใช้ระบบคิดเป็นกุศลอย่างมีระเบียบแบบแผน เพื่อใช้ในกระบวนการทำงาน

นายแพทย์บัญชา พงษ์พานิช กรรมการและเลขานุการ มูลนิธิหอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญกล่าวว่าเรียนจบแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ด้านจิตวิเคราะห์บำบัดแต่ได้มีโอกาสทำงานที่เกี่ยวกับเรื่องความทุกข์ของผู้คน ไปไหนไม่รอดเมื่อได้เข้าไปรู้จักและทำงานใกล้ชิดกับท่านพุทธทาสภิกขุเป็นลูกศิษย์และได้ทำงานร่วมกับพระอาจารย์โพธิ์ จนฺทสโร ที่สวนโมกข์ สุราษฏร์ธานี จนถึงงานก่อตั้งหอจดหมายเหตุพุทธทาส สวนรถไฟ กรุงเทพฯ เพื่อจะร่วมกันคลายทุกข์การดูแลตัวเองให้สงบเย็นเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม ในโอกาสที่ปี 2555 มีงานพุทธชยันตี 2600 ปี พระพุทธองค์ทรงตรัสรู้ธรรม ตามหลักคิดของพระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตโต) หมายความถึงการเฉลิมฉลองชัยชนะของพระพุทธองค์ต่อมาร หมายถึงการตรัสรู้ธรรม การมีชัยชนะเหนือพระองค์เอง มีชัยชนะต่อกิเลส มีชัยชนะดับทุกข์ได้ ชัยชนะในพุทธกิจที่ช่วยชาวพุทธให้มีชัยชนะในการปฏิบัติพุทธกิจ มีพุทธพจน์ในอมฤตพจนา "ชนะตนนี่แลดีกว่า ถึงผู้ใดชนะเหล่าชน ได้พันคนพันครั้งในสงคราม ก็หาชื่อว่าเป็นผู้ชนะยอดเยี่ยมไม่ ส่วนผู้ใดชนะตนคนเดียวได้ ผู้นั้นแล ชื่อว่าผู้ชนะยอดเยี่ยมในสงคราม การให้ธรรมะ ชนะการให้ทั้งปวง" ให้น้อมนำหลักอริยวัฑฒิ 5 ที่พระพุทธองค์ทรงแสดงเนืองๆ ว่าด้วยหลักความเจริญของอารยชน ศรัทธา เชื่อในศักยภาพของมนุษย์ว่าสามารถบรรลุเป็นพุทธได้ด้วยพุทธคุณ ธรรมคุณ สังฆคุณ ศีล มีความประพฤติปฏิบัติดี มีวินัย สุจริตซื่อตรง สุตะ ศึกษาเล่าเรียนข่าวสารข้อมูลรอบด้าน รู้หลักธรรมความจริง จาคะ มีน้ำใจ เสียสละ เผื่อแผ่แบ่งปัน ชอบช่วยเหลือเอื้อเฟื้อ ชอบที่จะให้ ไม่ตระหนี่คับแคบ เห็นแก่ตัว ปัญญา รู้รอบ รู้คิด รู้พิจารณา รู้ผิดชอบชั่วดี รู้โลกและชีวิตตามความเป็นจริงของสิ่งทั้งหลาย

ดังนั้นส่งเสริมการทำบุญให้ครบทั้งทานมัย ศีลมัย และ ภาวนามัย ทั้งกาย จิต และ ปัญญา มิใช่หยุดพอใจเพียงแค่ทำบุญทำทานเท่านั้น

ในระดับประเทศชาติจากข้อความคำจารึกของพระเจ้าอโศกมหาราช มีข้อความแสดงความรันทดพระทัยของพระเจ้าอโศกอันเป็นผลสืบเนื่องมาจากการทำสงคราม ณ แคว้นกาลิงค์ซึ่งได้รับการถอดความแปลโดยกรุณา-เรืองอุไร กุศลาสัย "ด้วยน้ำใสใจจริง เราปรารถนาที่จะเห็นสรรพสัตว์ทั้งปวงปลอดภัยจากภยันตรายใดๆ ทั้งสิ้น ขอให้เขาจงมีความอยู่เย็นเป็นสุขทั่วหน้ากัน ขอให้เพื่อนมนุษย์ทั้งหลายจงรู้จักควบคุมตนเองให้ได้สมบูรณ์ จงดำเนินชีวิตอย่างบริสุทธิ์ จงมีความเมตตาปราณีต่อกันและกัน จงเปี่ยมไปด้วยสุขกายสุขใจ เรายึดมั่นในหลักแห่งธรรมวิชัยหมายถึงการชนะทางด้านจิตใจ เป็นชัยชนะชนิดสูงสุด ชัยชนะอันศักดิ์สิทธิ์ คือชัยชนะแห่งธรรมนี้ไม่ว่าจะอุบัติขึ้น ณ ที่ใดย่อมจะก่อให้เกิดความปิติระคนไปด้วยความศรัทธาเชื่อมั่น ขอเพื่อนมนุษย์ร่วมเกิดร่วมตายทั้งหลาย จงอย่าได้มีการเอาชนะกันด้วยวิธีอื่นใด นอกจากการเอาชนะกันด้วยธรรม ขอท่านพึงสำเหนียกว่า ธรรมวิชัยหรือชัยชนะแห่งธรรมเท่านั้นที่เป็นชัยชนะแน่แท้ถาวร"

การจัดกิจกรรมพุทธชยันตี 2600 ปีพระพุทธองค์ทรงตรัสรู้ธรรม พ.ศ.2555 เพื่อส่งเสริมการศึกษา ปฏิบัติ เผยแผ่และสืบสานพระพุทธศาสนาทั้งในและต่างประเทศ เพื่อเฉลิมฉลองและถวายเป็นปฏิบัติบูชาแด่พระพุทธองค์ตามแนวแห่งพระธรรมคำสอนขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลในอภิมหามงคลสัย เฉลิมพระชนมพรรษา 84 ปีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 5 ธันวาคม 2554 และ 80 ปีสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนา 12 สิงหาคม 2555 ทั้งนี้เทศกาลพุทธลลีลา ภาพยนตร์พระพุทธศาสนานานาชาติ ประเทศไทยครั้งที่ 1 ภาพยนตร์และสื่อภาพเคลื่อนไหวต่างๆ เป็นสื่อสำคัญของโลกยุคปัจจุบัน สังคมไทยได้มีการวิวัฒน์พัฒนาใช้ในการต่างๆ อย่างก้าวหน้าและหลากหลาย มีการนำมาใช้เป็นสื่อธรรมในสัดส่วนที่น้อยมาก ต่างจากในอดีตที่บรรพชนคนไทยได้วิวัฒน์พัฒนาสื่อเพื่อธรรมไว้มากมาย ภาพจิตรกรรมฝาผนัง และสมุดภาพหนังสือธรรม ตามพระวิหาร มหาวิหาร และวัดวาอารามทั้งหลาย

ในวงการพระพุทธศาสนาโลก ริเริ่มจัดทำเทศกาลภาพยนตร์พุทธศาสนานานาชาติอย่างต่อเนื่องมามากกว่า 10 ปี เกิดเป็นกระบวนงานเทศกาลภาพยนตร์พุทธศาสนานานาชาติอย่างต่อเนื่องมากกว่า 10 ปี เกิดเป็นกระบวนงานเทศกาลภาพยนตร์พระพุทธศาสนานานาชาติ หรือ International Buddhist Film Festival อย่างต่อเนื่องจากศูนย์กลาง นครซานฟรานซิสโก ประเทศสหรัฐอเมริกา ไปยังนานาประเทศที่พุทธศาสนิกชน อินเดีย ศรีลังกา เกาหลี ยังไม่เคยจัดขึ้นในประเทศไทย ในฐานะที่ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางพระพุทธศาสนาโลก เมื่อองค์การสหประชาติมีมติให้ วันวิสาขบูชา เป็นวันสำคัญของโลก ได้ร่วมกับคณะสงฆ์และพุทธบริษัททั้งไทยและทั่วโลกจัดงานวันวิสาขบูชาโลกขึ้นในประเทศไทยตลอดมา เน้นกิจกรรมการประชุม สัมมนา เจริญจิตภาวนาต่าง ๆจัดให้มีเทศกาลภาพยนตร์พระพุทธศาสนานานาชาติ จัดเป็นการต่อเนื่องตลอดไป

การจัด ฉายดูและเสวนาหาข้อธรรมจากภาพยนตร์ ในเดือนวิสาขมาส พฤษภาคม 2555 ด้วยความร่วมมือกับ Buddhist Film Foundation ผู้จัดงานเทศกาล International Buddhist Film Foundation (IBFF) ภายใต้การชี้แนะของชยสาโรภิกขุ 1.The Light of Asia Buddha Leela Opening Film/Gala การฉายภาพยนตร์ผลงานคลาสสิคที่มีคุณค่า The Light of Asia ภาพยนตร์ประวัติพระพุทธเจ้าและพระพุทธศาสนาเรื่องแรกของโลกที่เปิดให้โลกตะวันตกได้รับรู้และเกิดความสนใจพระพุทธศาสนา สร้างและฉายครั้งแรกปี 2468 ด้วยความร่วมมือของชาวอินเดียและเยอรมนี นำมาฉายในพิธีเปิดงานอย่างเป็นทางการพร้อมกับสิ่งแสดงประกอบอื่นๆ ในโรงภาพยนตร์ชั้นนำใจกลางกรุงเทพฯ บริเวณย่านปทุมวันถึงแยกราชประสงค์ 2. Buddha Leela Film Showcase การจัดฉายภาพยนตร์สะท้อนมุมมองแง่คิดและหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาที่สร้างโดยผู้กำกับชาวไทยและนานาชาติ 20-25 เรื่อง จัดให้มีการสนทนากับผู้สร้างภาพยนตร์ และผู้สันทัดในแง่ธรรมหลักชมภาพยนตร์ชั้นนำและหอประชุมใจกลางกรุงเทพฯ จากย่านปทุมวันถึงแยกราชประสงค์ 3. Buddha Leela Short Film Competition Showcase การฉายภาพยนตร์สั้นที่ผ่านการคัดสรรและได้รับรางวัลจากการประกวดหนังสั้นของโครงการอบรมการผลิตหนังสั้น พร้อมการเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในโรงภาพยนตร์ ห้องประชุม สถานีวิทยุโทรทัศน์ต่างๆ 4. Buddha Leela Closing Film/Night งานเฉลิมฉลองและมอบรางวัลแก่ผู้ชนะการประกวดภาพยนตร์สั้น และ กิจกรรมอื่น ๆที่จัดขึ้น ลักษณะการจัดฉายหนังกลางแปลงในสถานที่ต่างๆ ร่วมกับภาพยนตร์คัดสรรเรื่องสำคัญเป็นกรณีพิเศษ พร้อมกันนี้ยังสนับสนุนการผลิตหนังสั้นเพื่อการประกวด ระหว่างเดือนมกราคม-เมษายน 2555

การจัดกิจกรรมการอภิปราย แสดง เสวนา สนทนาธรรม เพื่อลงลึกและขยายสารธรรมจากหนัง และสิ่งที่เกี่ยวข้องให้เกิดการขยายผลต่อเนื่อง ที่หอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ ต่อเนื่องจนถึงเดือนมิถุนายน 2555 อีกทั้งการจัดกิจกรรมการเจริญสตินานาชาติ เป็นการสอนสาธิตและเชิญชวนประชาชนทั่วไป ให้เยาวชนทดลองเข้าฝึกฝนการเจริญสติภาวนาแบบต่างๆ ทั้งในศาสนาพุทธ (เถรวาท มหายาน วัชรยาน เซน คามวาสี อรัญญวาสี ลังกา พม่า มอญ เวียดนาม ทิเบต จีน เกาหลี ญี่ปุ่น อานาปานสติ พุทโธ ยุบหนอพองหนอ รูปนาม สัมมาอรหัง หลวงพ่อเทียน อาจารย์โกเอ็นก้า และศาสนาอื่นๆ คริสต์ อิสลาม ฮินดู ซิกข์ อย่างถูกวิธีเพื่อเข้าใจเข้าถึง ช่วยให้ค้นพบวิธีที่ตรงกับจริตของตนจนสามารถนำไปเจริญได้ต่อเนื่องจนเกิดประโยชน์ที่แท้จริงแก่ชีวิต มีการจัดสอน สาธิต ฝึกฝนการเจริญสติภาวนา สมถวิปัสสนาแบบต่างๆ อย่างถูกวิธี ที่สำนักสอนต่างๆ ทั่วประเทศตลอดปี 2555 การจัดเทศกาลหนังพระพุทธศาสนากลางแปลง มีการนัดหมายวันฉายหนังกลางแปลงพร้อมกันทั่วประเทศ 1 ครั้ง

นายแพทย์บัญชายังได้กล่าวถึงองค์ดาไลลามะ ในช่วงเวลา 30 ปีได้มีจังหวะพูดคุยกับชาวโลกตะวันตก มีการตีความถึงพุทธศาสนา 3 นัยะ ด้านวิทยาศาสตร์ ปรัชญา ศาสนา เมื่อได้พูดคุยกับคนตะวันตกที่ยังไม่ได้ร่ำเรียนหรือเข้าใจเรื่องพุทธศาสนา ย่อมไม่เข้าใจว่าพุทธศาสนาคือปรัชญาอย่างแท้จริง ดังนั้นเป็นหน้าที่ของชาวพุทธที่จะร่วมมือกันเผยแพร่ศาสนาพุทธให้งอกงามยิ่งขึ้น ท่านพุทธทาสได้วางปณิธานไว้ว่าในโลกนี้มีหลายหลายศาสนา ช่วยกันส่งเสริมให้คนสวมหัวใจศาสนาพุทธ เข้าถึงศาสนาของตัวเอง ไม่ควรนำศาสนาไปเปรียบเทียบจะส่งผลให้เกิดความคิดขัดแย้งกัน ต้องร่วมมือกัน เรื่องเกิด แก่ เจ็บ ตาย ศัตรูร้ายของศาสนาคือเลือกบริโภคแต่วัตถุนิยม สิ่งเหล่านี้ต้องร่วมมือกันสร้างปณิธาน การสร้างอนาคตด้วยการนำศาสนาเข้าไปใช้ในชีวิตประจำวัน ศาสนาจะเปลี่ยนโฉมหน้าใหม่ ตอบโจทย์วิทยาศาสตร์และชีวิตได้เป็นอย่างดียิ่ง โลกตะวันตกก้าวหน้ามากโดยเฉพาะทางด้านวัตถุ ผู้คนทั่วโลกเดินตามทำให้ชาวโลกตะวันออกเรียนรู้แลกเปลี่ยนกัน ในขณะที่โลกตะวันตกคนส่วนหนึ่งคิดย้อนกลับ ปัญญาชนจากมหาวิทยาลัยอ๊อกซฟอร์ด ม.ฮาร์วาร์ด ศึกษาปรัชญาของพุทธศาสนา ดังนั้นจึงเป็นเรื่องของวิสัยทัศน์ที่ก้าวไกลของท่านพุทธทาสภิกขุที่มีแนวคิดสร้างโรงมหรสพทางวิญญาณสำหรับมนุษย์ปรมาณู การจัดอบรมสมาธิภาวนาแก่ชาวต่างชาติ

พร้อมกันนี้นายแพทย์บัญชาได้เชิญชวนท่องเที่ยวเชิงธรรมะ ขณะนี้ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ร่วมมือกับมูลนิธิปิดทองหลังพระสืบสานแนวพระราชดำริ และหอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ จัดโปรแกรมท่องเที่ยวเดือนละ 1 เที่ยว 1 เส้นทาง เริ่มต้นด้วย - วันที่ 19-22 มกราคมโปรแกรมหัวใจธรรมะรอบพิเศษกับหอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ แวะทะเลสิชล ขึ้นเขาคา ดูลึงคบรรพตหนึ่งเดียวในเมืองไทยที่เทวสถานที่สถาปนา ศาสนาพราหมณ์ ณ ด้ามแหลมทอง กว่าพันปีก่อน นมัสการและสำรวจศรัทธามหาชน ณ พระบรมธาตุเจดีย์เมืองนคร พระศากยมุนีศรีธรรมราชในพระวิหารหลวงใหญ่ที่สุดในภาคใต้ พระม้าออกผนวช จตุคามรามเทพ และ นานาเทพผู้พิทักษ์ในวิหารพระม้า ห่มผ้าบูชาพระธาตุบนลานทักษิณ เวียทางพระเจ้าตาก ไหว้พระศรีอาริย์ในวิหารทับเกษตร ชม 3 ธรรมาสน์ที่พระด้าน สถานฝึกสร้างพระนักเทศน์ผู้เรืองปัญญาแห่งหาดทรายแก้ว ชื่นชมมหาสมบัติจากศรัทธามหาชนใน 3 พิพิธภัณฑ์วัดที่ไม่มีที่ไหนใหญ่เท่า เรียนรู้วิชาจากพระมหากัจจายนะ เรียนรู้ดูเมืองบูรณาการนานาศาสนา พราหมณ์ พุทธ เจ้าจีน อิสลาม และคริสต์ ปฏิบัติธรรมที่วัดคีรีวง ฯลฯ

  • วันที่ 10-12 กุมภาพันธ์ สุพรรณบุรี-กาญจนบุรี ชมพิพิธภัณฑ์ชาตภูมิสถาน ท่านเจ้าคุณอาจารย์ป.อ.ปยุตโต ในกลางตลาดขึ้นเขาดีสลัก ดูหลักฐานการสืบสานพระพุทธศาสนามากว่า 2,000 ปี นมัสการรอยพระพุทธบาทนูน สมัยทวาราวดี บนยอดเขากลางทุ่งใหญ่ที่เคยเป็นท้องทะเลแล้วเข้าเมืองโบราณ สุวรรณภูมิที่เมืองโบราณอู่ทอง ไหว้รูปพระเจ้าสุทโธทนะองค์เดียวในประเทศไทยที่ไม่มีใครรู้ ดูธรรมจักรพระพุทธรูป หลักฐานแรก ๆของพระพุทธศาสนาในดินแดนไทย เหรียญโรมัน หลักฐานสำคัญการมาถึงจากโลกตะวันตก และกินรีทองคำ เที่ยวทุกโลกแห่งสุขทุกข์ที่วัดไผ่โรงวัว นมัสการพระพุทธโคดมสัมฤทธิ์ใหญ่ที่สุดในเมืองไทย ชมสังเวชนียสถาน 4ตำบล ธรรมจักร ฆ้อง บาตร ตำรับใหญ่ที่สุดชุดแรกๆ วิหารร้อยยอดแล้วท่อง 3 โลก นรก สวรรค์ มนุษย์เรา บูชาพระแท่นดงรัง ระลึกถึงพงตึกที่พบตะเกียงโรมัน แวะสักการะ ตรีรัตนะ หรือ ไตรภาคี แห่งพุทธมหายานที่ปราสาทเมืองสิงห์ ปฏิบัติธรรมกับพระอาจารย์มิตซูโอะ คเวสโกที่วัดป่าสุนันทวนาราม กาญจนบุรี เรียนรู้โครงการพระราชดำริที่โครงการสาธิตการทำนาในที่ดินของมูลนิธิชัยพัฒนา
  • วันที่ 15-18 มีนาคม พิษณุโลก-เพชรบูรณ์ ตามรอยพระพุทธศาสนา ณ แดนต่อสุโขทัย-ล้านนาถึงผ่าซ่อนแก้ว นมัสการพระพุทธชินราชที่ขึ้นชื่อว่างามที่สุดในโลก ในซุ้มเรือนแก้วกลางมหาวิหารแสนงามที่พระมหาธรรมราชาที่ 1 (พญาลิไท) โปรดให้สร้างขึ้นพร้อมกับพระพุทธชินสีห์ และพระศรีศาสดา ชมบานประตูสมัยพรพเจ้าอยู่หัวบรมโกศ มีรูปกุมภัณฑ์ทำท่าสำแดงเดช ข้างหนุมานแบกฐาน บุษบกประดิษฐานอุณาโลม ขนาบด้วยชุมสายและฉัตรและนานาสัตว์หิมพานต์สวยงาม นมัสการปรางค์ประธานย่อเหลี่ยมไม้ยี่สิบที่แปลงจากองค์เดิมทรงสุโขทัยพ่มข้าวบิณฑ์ ชมพระรายตามระเบียง พิพิธภัณฑ์ และพระวิหารน้อย วิหารพระเจ้าเข้านิพพานหรือ วิหารแกลบมีหีบศิลาบรรจุพระบรมศพโผล่พระบาท ประดิษฐานท่ามกลางเบญจวัคคีย์เพียงหนึ่งเดียวในประเทศไทย
  • วันที่ 20-22 เมษายน เพชรบุรี-ประจวบคีรีขันธ์ เที่ยวนานาวัดงามเมืองเพชรบุรี นมัสการเจดีย์ผ้าพันดาราอย่างทิเบตที่หัวหิน นมัสการพระบรมสารีริกธาตุในพระปรางค์ 5 ยอดพร้อม 3 หลวงพ่อเมืองเพชร วัดมหาธาตุ วัดบ้านแหลม วัดเขาตะเครา ชมงานปูนปั้นชั้นครูที่หน้าบันพระวิหาร เข้าถ้ำประทุน นมัสการนานาพระพุทธรูปวัดพุทธไสยาสน์ วัดสระบัว วัดมหาสมณาราม ต้นแบบสถาปัตยกรรม ลายปูนปั้น ภาพฝาผนังเมืองเพชร วัดใหญ่สุวรรณารามสุดยอดศาลาการเปรียญไม้สักจำหลักลายวิจิตร พระตำหนักพระเจ้าเสือทรงถวายสมเด็จพระสังฆราชแตงโมเมืองเพชร ชมบานประตูและธรรมาสน์บุษบกชิ้นเยี่ยมของชาติ ปฏิบัติธรรมที่วัดป่าสุญญตา อ.ปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ แวะนมัสการมหาเจดีย์อย่างทิเบตที่พันดารา เรียนรู้โครงการชั่งหัวมัน ตามพระราชดำริ ท่ายาง เพชรบุรี

ในยุคกึ่งพุทธกาล มีข้อสังเกตและเหตุการณ์บางอย่างทั้งของประเทศไทยและของโลกต้องได้รับการบันทึกไว้ว่า เมฆหมอกแห่งความไม่สงบสุขเข้ามาเยี่ยมกรายทั่วโลก แม้บัดนี้โลกเราก็ยังไม่มีสันติสุขได้ด้วยการเมือง การกุศลที่แท้จริงและสูงสุดนั้นยังไม่ได้ทำกันเป็นล่ำเป็นสัน ในกึ่งพุทธกาลเป็นเวลาที่ต้องแสดงความสามารถของพุทธบริษัทกันให้ถึงขีดสูงสุด ทุกศาสนาควรปรับปรุงร่วมมือกันได้เพื่อโลกส่วนรวม ความแตกแยกคือความไม่มีศาสนาของมนุษยชาติ การตั้งแง่ขึ้นกีดขวางกัน คือการกระโจนลงปสู่กิเลส พุทธศาสนามีความหมายกว้างขวาง นับเป็นโชคดีของชาวไทย ที่ได้มีศาสนาซึ่งเป็นสากลอยู่ในตัว เป็นของชาติ ทำให้เป็นการง่ายแก่เรา ในการที่จะอ้าแขนออกรับลัทธิทุกลัทธิ ศาสนาทุกศาสนา เข้ามาเป็นศาสนาสากลแห่งธรรมชาติอันเดียวกัน