สังวาลย์ จินต์แสวง

กิตติมศักดิ์

เนื่องจากบ้านเกิดอยู่ที่ อำเภอปัว จังหวัดน่าน บรรพบุรุษเป็นคนไทลื้อ มีวัฒนธรรมการใส่ผ้าซิ่น และทอผ้าซิ่นใส่เอง คุณแก่ง-สังวาลย์ จินต์แสวง ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจสอบภายใน กรมทรัพยากรน้ำบาดาล กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จึงคุ้นเคยกับการนุ่งซิ่นมาตั้งแต่วัยเด็ก แม้ปัจจุบันต้องมาใช้ชีวิตในเมืองหลวง แต่ยังคงนุ่งซิ่นใส่ผ้าทอมือด้วยความภาคภูมิใจในวัฒนธรรมของไทลื้อ ที่ยังมีการนุ่งซิ่นและทอผ้าคล้ายคลึงกับสังคมชนบทหลายๆแห่งของไทย คุณแก่งบอกเราว่า

"...ดิฉันคิดว่า ผ้าซิ่นสามารถใช้ในชีวิตประจำวันได้ เพราะผ้าซิ่นมีความสวยงาม ประณีต และดูดี เพียงแต่ว่าต้องเลือกเสื้อและเครื่องประดับที่ใส่ด้วยแล้วให้แลดูทันสมัย ไม่มากไปและไม่น้อยไป ดิฉันเลือกที่จะใส่ผ้าซิ่นในการทำงานในทุกวันศุกร์ ซึ่งเป็นวันที่ กรมทรัพยากรน้ำบาดาล หน่วยงานต้นสังกัดของดิฉัน เชิญชวนให้ข้าราชการและบุคลากรสวมใส่ผ้าไทย นอกจากนั้นในวันเสาร์-อาทิตย์ ดิฉันก็เลือกที่จะใส่ผ้าซิ่นในการออกไปทำกิจกรรมในวันหยุดอยู่เป็นประจำ ดิฉันคิดว่าการใส่ผ้าซิ่นนอกจากช่วยสืบสานอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย และกระตุ้นให้เกิดความภาคภูมิใจในความเป็นไทยที่เกิดขึ้นภายในตัวเอง และผู้คนที่พบเห็นแล้ว ยังมีส่วนสำคัญในทำให้อาชีพการทอผ้าในชนบท ได้มีการสืบทอดสู่รุ่นลูกรุ่นหลานต่อไป..."