เปิดตัวธงสัญลักษณ์ พุทธชยันตี 2,600 ปีแห่งการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า"

รายงานพิเศษ

รัฐบาล-มหาเถรสมาคมฯจัดงานครั้งยิ่งใหญ่ในวันมาฆบูชาและตลอดปี...

ณ อาคารสมเด็จพระพุฒาจารย์ เชิงบรมบรรพตวัดสระเกศ ราชวรมหาวิหารเป็นสถานที่มหาเถรสมาคมฯ สำนักนายกรัฐมนตรี สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย และวัดสระเกศ ราชวรมหาวิหารจัดแถลงข่าวงานวันมาฆบูชาประจำปี 2555 เพื่อร่วมเฉลิมฉลองพุทธชยันตี 2,600 ปีแห่งการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า หรือเรียกว่า "พุทธชยันตี" เป็นวันที่พระพุทธศาสนาได้ถือกำเนิดขึ้น เพื่อร่วมเฉลิมฉลองชัยชนะของพระพุทธองค์ต่อกิเลสตัณหาทั้งปวงเป็นโอกาสที่พุทธศาสนิกชนจะได้ถือปฏิบัติบูชาอย่างพร้อมเพรียงกัน เพื่อน้อมเกล้าฯถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในมหามงคลวโรกาส 85 พรรษา ด้วยการปฏิบัติบูชาตลอดปี 2555 ณ วัดทั่วประเทศ

วัดสระเกศราชวรมหาวิหาร พุทธสถานอันเป็นจุดเริ่มต้นแห่งการสถาปนากรุงรัตนโกสินทร์ ทั้งยังเป็นที่ตั้งของพระบรมบรรพต ภูเขาทองที่ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุองค์แท้จริงจากกรุงกบิลพัสดุ์ และยังเป็นที่ประดิษฐานพระคัมภีร์โบราณซึ่งบรรจุเนื้อหาเกี่ยวกับพระไตรปิฎกที่เก่าแก่ที่สุดจากประเทศอัฟกานิสถาน พระธรรมเจดีย์อันเป็นเครื่องเตือนให้รำลึกถึงพระธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธองค์

วัดสระเกศ ราชวรมหาวิหาร เป็นวัดโบราณสันนิษฐานว่าสร้างตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยา เดิมมีชื่อวัดสะแก เปลี่ยนชื่อเป็นวัดสระเกศสมัยรัชกาลที่ 1 มีการขุดคลองมหานาค เพื่อให้ประชาชนลงเล่นเพลงสักวาใน ทั้งยังทรงปฏิสังขรณ์วัดสระเกศ พร้อมขุดคลองรอบวัด คำว่าสระเกศมีความหมายว่าชำระหรือทำความสะอาดพระเกศา ต่อมารัชกาลที่ 3 ทรงประสงค์ให้สร้างพระเจดีย์ให้เหมือนอย่างวัดภูเขาทองในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา จึงเป็นบรมบรรพต(ภูเขาทอง) สร้างเป็นรูปภูเขามีพระเจดีย์อยู่บนยอดเป็นทางขึ้นไปถึงพระเจดีย์สองทาง โปรดให้สมเด็จพระบรมมหาพิชัยญาติ (ทัด บุนนาค) เป็นแม่กองสร้างพระราชทานนามว่า พระเจดีย์ภูเขาทอง สร้างเสร็จในสมัยรัชกาลที่ 5 มีงานนมัสการพระบรมสารีริกธาตุ 7 วัน 7 คืน ในวันลอยกระทง ทางวัดเปิดให้ประชาชนขึ้นไปกราบไหว้พระบรมสารีริกธาตุในตอนกลางคืนเป็นกรณีพิเศษ บรรยากาศการขึ้นไปนมัสการปิดทองพระบรมสารีริกธาตุ ชมบรมบรรพตภูเขาทองที่ชั้นบนสุด การชมความงามของพระพุทธรูปและภาพเขียนจิตรกรรมฝาผนังในพระอุโบสถ

เจ้าคุณพระวิจิตรธรรมาภรณ์ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสระเกศ เจ้าของผลงานหนังสือ สมาธิเบื้องต้นสำหรับชาวบ้าน ตำนานภูเขาทอง ลูกผู้ชายต้องบวช พุทธานุภาพอานุภาพของพระพุทธองค์กล่าวว่าฆราวาสได้ร่วมกันสร้างอาคารสมเด็จพระพุฒาจารย์ เป็นประเพณีดั่งสมัยครั้งพุทธกาลพุทธบริษัท อุบาสกอุบาสิการ่วมกันสร้างถาวรวัตถุให้มั่นคงถาวร พระเจ้าพิมพิสาร แม้ว่าบุคคลที่ปฏิบัติธรรมะเลือนหายไปจากสถานที่นั้นๆ แต่สิ่งหนึ่งที่ยืนตระหง่านคือถาวรวัตถุ บริเวณเส้นทางสายไหมเป็นบริเวณที่พระพุทธศาสนาเคยรุ่งเรืองมาก แต่วันนี้พุทธศาสนาได้เลือนหายไปทิ้งไว้แต่ถาวรวัตถุให้เป็นอนุสรณ์ถึงเรื่องราวในประวัติศาสตร์ สะท้อนถึงศรัทธาที่มั่นคงต่อพระพุทธศาสนา ผู้ที่จะสร้างถาวรวัตถุได้นั้นจะต้องมีความมั่นคงในพระพุทธศาสนา ศรัทธาหยั่งรากลึกลงไปอย่างแท้จริง

จิตรกรรมฝาผนังด้านหลังของอาคารสมเด็จพระพุฒาจารย์ นำเสนอเรื่องราวบอกเล่าผ่านภาพที่เป็นถาวรวัตถุทางพุทธศาสนาจากอดีตสู่ปัจจุบัน ทั้งนี้ได้ไอเดียจากศิลปินจากเพาะช่างที่ชื่อ อ.พีระพงศ์ บุญจิต มีผลงานเขียนจิตรกรรมฝาผนังที่ปราสาทพระเทพบิดรภายในพระบรมมหาราชวัง ภาพบนยอดภูเขาทองเป็นภาพนิพพาน ทั้งนี้สันติ-อรุณี ภิรมย์ภักดี (สันติเป็นทายาทรุ่น 3 พระยาภิรมย์ภักดีผู้ก่อตั้งบริษัทบุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด) พร้อมครอบครัวและเพื่อนๆร่วมกันปิดทองทองคำเปลวเป็นเปลวเงินเปลวทองเป็นเส้นทางดาวส่องแสงระยิบระยับ แสงสว่างคือปัญญาตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า ภูเขาทองเรื่องราวในพุทธกาล พุทธศาสนาในแผ่นดินไทย ประวัติความเป็นมาของการก่อสร้างวัดสระเกศตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ 1 การอัญเชิญต้นโพธิ์มาจากประเทศอินเดียมาปลูกที่วัดแห่งนี้ การสร้างบรมบรรพตในสมัยรัชกาลที่ 3

นโม ตสฺส ภควโต อรหโต สมฺมาสมฺพุทธสฺส (3 ครั้ง) สีลทสฺสนสมฺปนฺนํ ธมฺมฏฺฐํ สจฺจวาทินํ อตฺตโน กมฺมกุพฺพานํ ตญฺชโน กุรุเต ปิยนุติฯ...จากการเปล่งเสียงใสๆของนักเรียนหญิงโรงเรียนวัดทุ่งครุกับการสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัยทำนองสรภัญญะ ทำให้ทั้งห้องนิ่งเงียบงัน

ศรราม เทพพิทักษ์ ทำหน้าที่พิธีกรกล่าวว่า "มาฆปูรณมีบูชา" การบูชาในวันเพ็ญกลางเดือนมาฆะ เปรียบประดุจวันแห่งพระธรรม โดยองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงโอวาทปาฏิโมกข์ท่ามกลางที่ประชุมมหาสังฆสันนิบาตครั้งใหญ่ในพระพุทธศาสนา ซึ่งมีเหตุการณ์สำคัญเกิดขึ้นพร้อมกัน 4 ประการ คือ 1.พระสงฆ์สาวกที่มาประชุมพร้อมกันทั้ง 1,250 รูปนั้น ได้มาประชุมกันยังวัดเวฬุวันโดยมิได้นัดหมาย 2.พระสงฆ์ที่มาประชุมทั้งหมดต่างล้วนเป็น "เอหิภิกขุอุปสัมปทา" หรือผู้ได้รับการอุปสมบทจากพระพุทธเจ้าโดยตรง 3.พระสงฆ์ทั้งหมดที่มาประชุมล้วนเป็นพระอรหันต์ ผู้ทรงอภิญญา 4.วันดังกล่าวตรงกับวันเพ็ญมาฆปุรณมี ดิถี ขึ้น 15 ค่ำ เดือน 3 วันนี้จึงเรียกอีกคำหนึ่งว่า "วันจาตุรงคสันนิบาต" หรือ วันที่มีการประชุมพร้อมด้วยองค์ 4

ในวาระที่พระบวรพุทธศาสนาแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า พระสมณโคดม เริ่มเข้าสู่ปีพุทธชยันตี 2,600 ปี แห่งการตรัสรู้ จึงสมควรที่พุทธศาสนิกชนทั้งปวง ร่วมรำลึกถึง พระกรุณาธิคุณ พระปัญญาธิคุณ พระบริสุทธิคุณ แห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ที่ทรงตรัสรู้ และเผยแผ่พระสัทธรรมเพื่อขนปวงสัตว์ให้ข้ามพ้นสังสารวัฏ

สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติจัดเตรียมมอบธงสัญลักษณ์ "พุทธชยันตี" แก่ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด สำนักงานพระพุทธศาสนาทุกจังหวัด และวัดทั้งในและต่างประเทศ เพื่อนำไปประดับในสถานที่สำคัญต่างๆ ตลอดปี เป็นการแสดงถึงการเริ่มต้นแห่งการเฉลิมฉลองวาระสำคัญนี้พร้อมกัน ทั่วทั้งประเทศ และมอบให้กับผู้นำทางศาสนาในระดับนานาชาติ

ธงตราสัญลักษณ์งานฉลองพุทธชยันตี 2600 ปี ได้ผ่านความเห็นชอบจากมหาเถรสมาคม ใบโพธิ์หมายถึงการตรัสรู้แห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า สีเขียวแห่งโพธิ์ หมายถึง ความเจริญงอกงามไพบูลย์แห่งพระพุทธศาสนา ธรรมจักรบนผืนธงชาติไทย หมายถึง สถาบันชาติ พระศาสนา พระมหากษัตริย์ ได้รองรับพระธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้า และส่งเสริมให้เจริญรุ่งเรืองจนประเทศไทยได้กลายเป็นศูนย์กลางพระพุทธศาสนาโลก กนกลายไทยชูช่อฟ้า หมายถึง ผืนแผ่นดินไทยรุ่งเรืองด้วยอารยธรรมแห่งชนชาติไทยได้เชิดชูพระธรรมคำสั่งสอนของพระพระพุทธเจ้า ให้อำนวยประโยชน์สุขแก่มวลมนุษยชาติ และจะดำรงอยู่คู่ผืนแผ่นดินไทยตราบนานเท่านาน

นพรัตน์ เบญจวัฒนานันท์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ กล่าวว่าเนื่องในเทศกาลวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา วันมาฆบูชา 2555 คณะสงฆ์ รัฐบาล และสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ (พ.ศ.) จัดกิจกรรมพุทธบูชาเนื่องใน 2,600 ปีพุทธชยันตี ระหว่างวันที่ 3-7 มีนาคม ณ พุทธมณฑล มีการปฏิบัติธรรมของพระสงฆ์จำนวน 5,000 รูป ฆราวาส 5,000 คน การสนทนาธรรม อภิปรายธรรม การแสดงพระธรรมเทศนา การตักบาตรพระสงฆ์ การจัดนิทรรศการเกี่ยวกับวันมาฆบูชา บทบาทของพระสงฆ์กับการเผยแผ่พระพุทธศาสนา การแสดงศิลปวัฒนธรรมไทย กิจการนันทนาการ การประกวดวาดภาพระบายสี การจัดแสดงสวนเวฬุวันจำลอง และพิธีบำเพ็ญพระราชกุศล

วันที่ 5 มีนาคม เวลา 16.00 น.คณะสงฆ์และรัฐบาลจัดให้มีพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระราชกุศล เนื่องในเทศกาลวันมาฆบูชา ณ บริเวณหน้าองค์พระประธานพุทธมณฑล มีสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ คณะผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราชเป็นประธานฝ่ายสงฆ์ และนิวัฒน์ธำรง บุญทรงไพศาล รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นประธานฝ่ายฆราวาส

วันที่ 7 มีนาคม เวลา 7.30 น.ตักบาตรพระสงฆ์ บริเวณลานหน้าองค์พระประธานพุทธมณฑล เวลา 9.00น.ประกวดจัดโต๊ะหมู่บูชาและโคมแขวน เวลา 16.00น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯให้อำพล เสนาณรงค์ องคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลเนื่องในวันมาฆบูชา เวลา 17.00 น.สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าอาวาสวัดปากน้ำ ภาษีเจริญ แสดงพระธรรมเทศนา 1 กัณฑ์ ณ พุทธมณฑล ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม

ขณะเดียวกันทางวัดสระเกศได้จัดงานมาฆบูชาประจำปี 2555 ระหว่างวันที่ 5-7 มีนาคม วันที่ 5 มีนาคม เวลา 9.15น.พิธีเปิดงานวันมาฆบูชาโดยสมเด็จพระพุฒาจารย์ ประธานคณะผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช เจ้าอาวาสวัดสระเกศ ประธานฝ่ายสงฆ์ และนิวัฒน์ธำรง บุญทรงไพศาลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นประธานฝ่ายฆราวาส เวลา 10.00-16.00 น.กิจกรรมส่งเสริมศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรมตามฐานต่างๆ

วันที่7มีนาคม เวลา 7.00 น.ตักบาตรพระสงฆ์จำนวน 69 รูป เวลา 9.30น.เจ้าประคุณสมเด็จพุฒาจารย์ มอบท่านเจ้าคุณพระราชปัญญาโสภณ แสดงพระธรรมเทศนา ภาคบ่าย พระพรหมสุธีมอบโล่เกียรติบัตรและรางวัลแก่ผู้ชนะเลิศการประกวดกิจกรรมประเภทต่างๆกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาหลายกิจกรรม สำหรับเยาวชนและประชาชนทั่วไปต่างๆ มากมาย การประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัยทำนองสรภัญญะ การประกวดร้องเพลงส่งเสริมศีลธรรม การประกวดตอบปัญหาธรรม การประกวดนิทานคุณธรรม การประกวดหนังสั้นส่งเสริมคุณธรรม รวมทั้งกิจกรรมธรรมมงคลต่างๆ เช่น การตักบาตร การเจริญพระพุทธมนต์ปาฏิโมกข์

การเวียนเทียนสักการะพระบรมสารีริกธาตุ การเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตภาวนาถวายเป็นพระราชกุศลฯ และพบกับ "ธรรมทัศนา" ในรูปแบบของสื่อผสมที่จะทำให้พุทธศาสนิกชนได้เข้าใจถึงที่มา ความหมาย และ ความสำคัญของพุทธชยันตี อย่างแท้จริง

ภาคค่ำเวลา 19.00 น.มีการเวียนเทียนเนื่องในวันมาฆบูชาขึ้นไปบนบรมบรรพต ภูเขาทอง และเวลา 20.00น.พระพรหมสุธี ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสระเกศ ประธานฝ่ายสงฆ์ ในพิธีเจริญพุทธมนต์เจริญจิตภาวนาเนื่องในวันมาฆบูชา พระอุโบสถ วัดสระเกศราชวรมหาวิหาร

วันมาฆบูชาเป็นวันสำคัญวันหนึ่งทางพระพุทธศาสนา เป็นวันคล้ายวันที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงโอวาทปาติโมกข์แก่อรหันต์จำนวน 1,250 รูปที่มาประชุมพร้อมกันโดยมิได้นัดหมาย ณ พระเวฬุวันมหาวิหาร แคว้นมคธ และเป็นวันที่พระพุทธองค์ทรงปลงอายุสังขาร ณ ปาวาลเจดีย์ กรุงเวสาลี แคว้นวัชชี พระโอวาทสำคัญที่พระพุทธองค์แสดงในวันนั้นเรียกว่าโอวาทปาติโมกข์ หมายถึงประมวลคำสอนหลักที่แสดงอุดมการณ์ หลักการ และวิธีการของพระพุทธศาสนา

พระคาถาที่ 1 ความอดทน คือความอดกลั้น เป็นตบะ ธรรมสำหรับเผาบาปที่ยอดยิ่ง ท่านผู้รู้ทั้งหลายกล่าวสรรเสริญพระนิพพานว่าเป็นธรรมที่ยอดยิ่ง ผู้ที่ยังฆ่าผู้อื่นไม่ชื่อว่าเป็นบรรพชิต ผู้ที่ยังเบียดเบียนผู้อื่นอยู่ไม่ชื่อว่า เป็นสมณะ พระคาถาที่ 2 การไม่ทำบาปทั้งปวง การทำความดีให้ถึงพร้อม การทำจิตของตนให้ผ่องแผ้ว เป็นคำสอนของพระพุทธเจ้า พระคาถาที่ 3 การไม่ว่าร้ายใคร การไม่ทำร้ายใคร การสำรวมในพระปาติโมกข์ การรู้จักประมาณในอาหาร การนอนการนั่งในที่สงัด การประกอบความเพียรในอธิจิต (สมาธิชั้นสูง) เป็นคำสอนของพระพุทธเจ้า มหาสันนิบาตแห่งพระสาวก ที่เรียกว่าจาตุรงคสันนิบาต นับเป็นเหตุอันอัศจรรย์ประจำพุทธสมัยที่เกิดขึ้นเพียงครั้งเดียว คือพระพุทธเจ้าทุกพระองค์มีมหาสันนิบาตแห่งพระสาวกเช่นนี้ครั้งเดียว

วันจาตุรงคสันนิบาตตรงกับวันเพ็ญเดือนมาฆะ หรือ เดือน 3 เป็นวันสำคัญวันหนี่งในพระพุทธศาสนา เรียกว่าวันมาฆบูชา หลักธรรมในวันมาฆบูชาควรน้อมมาปฏิบัติ แม้พระพุทธองค์จะประทานแก่ภิกษุพุทธบริษัท แต่พุทธบริษัทฝ่ายคฤหัสถ์อย่างอุบาสกอุบาสิกาสามารถจะน้อมนำมาปรับใช้ให้เกิดประโยชน์ในการดำรงชีวิตประจำวันได้ โดยเฉพาะการไม่ทำความชั่วทั้งปวง กาทำแต่ความดีอยู่เสมอ การทำจิตของตนให้บริสุทธิ์ผ่องแผ้ว

พระธรรมโกศาจารย์ กรรมการมหาเถรสมาคม กล่าวว่า พุทธชยันตีเป็นวาระที่สำคัญยิ่งในพระพุทธศาสนาพุทธชยันตี โดยรากศัพท์ของคำว่าชยันตีมาจากคำว่า "ชย" คือ ชัยชนะ อันหมายถึง ชัยชนะของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่มีต่อหมู่มารและกิเลสทั้งปวงอย่างสิ้นเชิงอันทำให้พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้บังเกิดขึ้นในโลก "พุทธชยันตี" จึงมีความหมายว่าเป็นการตรัสรู้ และการบังเกิดขึ้นของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าด้วย ในปัจจุบันพุทธชยันตียังถูกตีความในความหมายถึงชัยชนะของพุทธศาสนาและชาวพุทธด้วยเช่นกัน

สำหรับวาระสำคัญพุทธชยันตี 2600 แห่งการตรัสรู้ ถ้ายึดถือตามหลักการคำนวณปีพุทธศักราชแบบไทยอยู่ในช่วงระหว่างวิสาขบูชา 2554 - วิสาขบูชา2555 ทั้งนี้ในวันวิสาขบูชา 2554 ที่ผ่านมานับเป็นวันที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสรู้ครบ 2599 ปีเต็มและเริ่มเข้าสู่ปี 2600 ปีแห่งการตรัสรู้ โดยคำนวณจากการนำปีพุทธศักราชที่เริ่มนับหลังจากการปรินิพพานบวกด้วย 45 อันเป็นจำนวนพรรษาที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ดำเนินพุทธกิจ ภายหลังการตรัสรู้จวบจนเสด็จดับขันธ์ปรินิพพาน

พระพรหมสิทธิ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสระเกศราชวรมหาวิหาร กล่าวว่า ทางวัดสระเกศฯได้เตรียมจัดงานเฉลิมฉลอง "พุทธชยันตี" ด้วยเช่นกันในเทศกาลวันมาฆบูชา ระหว่างวันที่ ๕-๗ มีนาคม ๒๕๕๕ นี้ โดยมีกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาสำหรับเยาวชนและประชาชนทั่วไป เช่น การปล่อยขบวนรถบุพชาติประชาสัมพันธ์งานมาฆบูชา การประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัยสรภัญญะ การประกวดร้องเพลงส่งเสริมศีลธรรม การประกวดตอบปัญหาธรรม การประกวดนิทานคุณธรรม การประกวดหนังสั้นส่งเสริมคุณธรรม การเจริญพระพุทธมนต์ปาฏิโมกข์ การเวียนเทียนสักการะพระบรมสารีริกธาตุการเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตภาวนาถวายพระราชกุศลฯ และการบรรยายธรรม "ธรรมลีลา พุทธชยันตี" ในรูปแบบของสื่อผสมที่จะทำให้พุทธศาสนิกชนได้เข้าใจถึงที่มา ความหมายและความสำคัญของพุทธชยันตีอย่างแท้จริง เพื่อให้การเฉลิมฉลองของชาวพุทธเป็นการตระหนักรู้ละอายชั่วกลัวบาปและใฝ่กุศล ร่วมกิจกรรมทำบุญหรือเรียนรู้ธรรมมะร่วมกันอย่างน้อยทุกวันพระหรือทุกวันเพ็ญ เพื่อให้พ้นจากภาวะวิกฤติแห่งบ่วงอกุศลกรรมไปสู่ความสุขความเจริญ

นิวัฒน์ธำรง บุญทรงไพศาล กล่าวว่า งานเฉลิมฉลอง "พุทธชยันตี 2,600 ปี แห่งการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า" ถือเป็นวาระสำคัญของชาวพุทธทั่วโลก ในประเทศต่างๆ ที่มีชาวพุทธเข้มแข็งได้ประกาศให้มีการเฉลิมฉลองในวาระนี้เป็นเวลา 3 ปี (2553-2555) ทั้งนี้ในประเทศศรีลังกา พม่า อินเดีย เป็นต้น ก็ได้มีการจัดงานเฉลิมฉลองอย่างตื่นตัวและยิ่งใหญ่ ที่สำนักงานใหญ่แห่งองค์การสหประชาชาติ สหรัฐอเมริกา ก็ได้มีการจัดงานฉลองใหญ่ในช่วงวันวิสาขบูชาที่ผ่านมา

สำหรับประเทศไทยรัฐบาลเป็นเจ้าภาพในการดำเนินการจัดงานอย่างยิ่งใหญ่เพื่อเป็นโอกาสที่พุทธศาสนิกชนจะได้ถือปฏิบัติบูชาอย่างพร้อมเพรียงกัน เพื่อน้อมเกล้าฯ ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในมหามงคลวโรกาส 84 พรรษา เฉลิมฉลองสมเด็จพระนางเจ้าฯพระชนมายุมีพระชนมายุ 80 พรรษา สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชมีพระชนมายุ 60 พรรษา มีการตั้งคณะกรรมการอำนวยการโดยมีมหาเถรสมาคม(มส.) เป็นที่ปรึกษาและ นายกรัฐมนตรีเป็นประธานกรรมการ ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีเป็นกรรมการและเลขานุการ และให้ของบประมาณในการดำเนินการสนับสนุนจากรัฐบาล ส่วนการจัดงานจะแบ่งเป็น 3 ลักษณะ คือ 1. ด้านการปฏิบัติบูชา มุ่งส่งเสริมการปฏิบัติธรรมสำหรับพุทธศาสนิกชนตั้งแต่ระดับครอบครัวและชุมชน โดยใช้สถานที่ที่พุทธมณฑล ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ เมืองทองธานี สยามพารากอน 2. ด้านวิชาการ เน้นการประชุมสัมมนาทางวิชาการเกี่ยวกับพุทธประวัติ หลักธรรมคำสอนทางพระพุทธศาสนา โดยให้มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (มจร.) และมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย (มมร.) ดำเนินการ 3. ด้านกิจกรรม มหาเถรสมาคมได้มอบให้สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ และสำนักงานส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม และความมั่นคงแห่งสถาบันชาติ พระศาสนา พระมหากษัตริย์ วัดสระเกศ ร่วมกับองค์กรเครือข่ายศาสนาเป็นหน่วยงานหลักในการกำหนดกิจกรรม

มหาเถรสมาคมและสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ (พศ.) จัดงานเฉลิมฉลอง "พุทธชยันตี 2,600ปีแห่งการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า" หรือเรียกว่า "พุทธชยันตี" อันเป็นวันที่พระพุทธศาสนาได้ถือกำเนิดขึ้น เป็นการร่วมเฉลิมฉลองชัยชนะของพระพุทธองค์ต่อกิเลสตัณหาทั้งปวง จึงขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนร่วมงานเฉลิมฉลอง "พุทธชยันตี 2,600 ปีแห่งการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า" ด้วยการปฏิบัติบูชาตลอดปี 2555 โดยเริ่มในวันมาฆบูชา วันที่ 7 มีนาคม ณ วัดทั่วประเทศ

ทั้งนี้ปิดท้ายงานแถลงข่าวด้วยน้องข้าวหอม ด.ญ.ตรียาลักษณ์ สีชื่น ชั้นประถมปีที่ 5/1 จากโรงเรียนวัดโพธินิมิต ร้องเพลงส่งเสริมศีลธรรม ในเพลง ธรรมชาติโหด "มองนาใจแห้ง ฟ้าเหมือนแกล้ง สาปแช่งชาวนา สงสารบิดรมารดา กู้เงินเขามา น้ำตาท่านริน"

"ประเทศไทยได้รับเกียรติอย่างสูงที่ได้เป็นเจ้าภาพจัดงานเฉลิมฉลอง "พุทธชยันตี 2,600 ปี แห่งการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า ในฐานะที่นุ่นเป็นชาวพุทธคนหนึ่ง ก็อยากจะเชิญชวนพุทธศาสนิกชนทุกท่านได้มาสัมผัสพระพุทธศาสนา และอยากให้ทุกคนได้มีส่วนร่วมในงานเฉลิมฉลองครั้งนี้ ซึ่งสามารถร่วมงานในวัดใกล้บ้าน" วรนุช ภิรมย์ภักดี นักแสดงและสะใภ้ของภิรมย์ภักดีกล่าว

ศรราม เทพพิทักษ์ นักแสดงกล่าวว่า งานพุทธชยันตี 2,600 ปีของการตรัสรู้ วันมาฆบูชาเป็นวันสำคัญของพุทธศาสนาที่ศาสนาพุทธของเราครบ 2,600 ปี ก็อยากเชิญชวนพุทธศาสนิกชนทุกท่านไปทำบุญที่วัดใกล้บ้านท่าน เพราะวันมาฆบูชา วันวิสาขบูชา และวันอาสาฬหบูชา เป็นวันพระใหญ่ ที่พุทธศาสนิกชนจะได้ปฏิบัติบูชาพร้อมเพรียงกัน "สำหรับผมได้มาทำหน้าที่เป็นพิธีกร ตักบาตรตอนเช้าไปถ่ายละคร และเข้าร่วมงานที่วัดสระเกศ เพราะผมบวชที่นี่ ถวายภัตตาหารเพล และร่วมเวียนเทียนในตอนกลางคืน" ศรรามกล่าวในที่สุด

พระพุทธศาสนาคือลมหายใจแห่งแผ่นดิน เมื่อมีภัยรอบด้านพระพุทธศาสนาพร้อมล้มครืนเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับพระสงฆ์ที่มหาวิทยาลัยนาลันทาในอดีตจนเป็นเหตุให้พระที่ยอมสละชีวิตเพื่อพระพุทธศาสนา ต้องถูกฆ่าตายหมู่พร้อมกันมากกว่า 8,000 องค์ เป็นสิ่งที่พระและชาวไทยควรนำมาเตือนสติให้ตั้งอยู่ในความไม่ประมาท น้ำร้อนปลาเป็นน้ำเย็นปลาตาย ชั่วเพียงวินาทีเดียวทุกอย่างก็พลิกได้ คือส่วนหนึ่งของเย็นหิมะในรอยธรรม ของสมเด็จพระพุฒาจารย์ (เกี่ยว อุปเสโณ) ประธานคณะผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราชได้บันทึกไว้